OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč

Obchodní podmínky společnosti INTELECTA TEAM s.r.o.

Obecná ustanovení

Organizátorem akcí je společnost INTELECTA TEAM s.r.o., IČ: 048 10 171, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 253718 (dále též „organizátor“ nebo „INTELECTA").

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede objednávku/registraci na těchto webových stránkách (dále jen „objednatel“).

Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.

Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem registrace je založen závazný právní vztah mezi INTELECTA a objednatelem. INTELECTA si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo zrušení akce z vážných organizačních a provozních důvodů.

V případě zrušení akce ze strany INTELECTA obdrží objednatel plnou částku účastnického poplatku zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení akce, případně může být poplatek na žádost objednavatele převeden na jinou akci organizovanou společností INTELECTA.

O všech případných změnách informuje INTELECTA bezodkladně objednatele telefonem nebo e-mailem.

Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisů ČR.

Objednávky

Objednávky k účasti na akci přijímá organizátor pouze písemnou formou provedené prostřednictvím objednávkového formuláře tohoto webu a jsou závazné.

Objednatel je povinen vyplnit objednávkový formulář, pole označená * jsou povinná. Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a pokyny k úhradě účastnického poplatku.

Tímto okamžikem se objednávka/registrace pro objednatele stává ZÁVAZNOU.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je třeba uhradit do 14 dnů, ode dne provedení elektronické objednávky/registrace. Částka účastnického poplatku je fakturována v Kč. Při platbě v jiné měně je přepočtena dle denního aktuálního kurzu. Účastnický poplatek se na základě vyplněné závazné objednávky/registrace hradí bankovním převodem nebo platební kartou na účet číslo 409 214 6389 / 0800 vedený u Česká spořitelna a.s. Elektronická objednávka obsahuje všechny údaje potřebné k provedení platby. Po telefonické domluvě s organizátorem je možno v mimořádných případech provést platbu účastnického poplatku v hotovosti přímo na akci před jejím zahájením. Při hotovostní platbě obdrží objednatel na místě zjednodušený daňový doklad (příjmový pokladní doklad) a řádný daňový doklad bude zaslán poštou nebo e-mailem sděleným k tomu účelu objednatelem.

INTELECTA není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

Uvedené ceny účastnických poplatků jsou úplné a konečné.

Daňový doklad

Řádný daňový doklad – fakturu obdrží objednatel e-mailem automaticky po připsání platby na účet INTELECTA do 10 pracovních dnů. Účastník souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, a dobropisů ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel účastníkem zvolenou a sdílenou INTELECTA, a v této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Účastník prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické faktury i dobropisu, zasílaných ve formátu .pdf.

Účastnický poplatek zahrnuje kurzovné/cenu akce, studijní materiály a malé občerstvení během trvání akce. Účastnický poplatek nezahrnuje případné náklady na parkování nebo ubytování v hotelu.

Storno podmínky

Veškeré změny objednávek/registrací a případná storna se přijímají pouze písemnou formou na e-mailovou adresu registrace@intelecta.cz. V případě zrušení e-mailem se objednávka považuje za zrušenou pouze, pokud účastník obdrží potvrzující e-mail. V případě zrušení objednávky nejpozději 15 pracovních dnů před konáním akce včetně, bude objednateli účtován storno poplatek ve výši 10 % z ceny účastnického poplatku. Při zrušení objednávky méně než 15 dnů včetně před začátkem akce bez zrušení objednávky bude účtován storno poplatek ve výši 100 % účastnického poplatku. Organizátor je v takovém případě oprávněn započíst stornopoplatek s uhrazeným účastnickým poplatkem.

Akceptujeme změnu v osobě objednatele jakožto účastníka akce.

Odpovídající část účastnického poplatku, v případě včasné zrušení objednávky/registrace, je organizátor povinen vrátit na bankovní účet objednatele nejpozději do 14ti dnů ode dne zrušení objednávky/registrace.

V případě prodlení s úhradou jakékoli platby účastníkem (zejm. s úhradou účastnického poplatku či stornopoplatku), na níž vznikl společnosti INTELECTA nárok, po dobu více než 30ti dnů ode dne její splatnosti, je INTELECTA oprávněna takto vzniklé pohledávky předat externím společnostem k vymáhání. V takovém případě je objednatel povinen uhradit kromě úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné pohledávky včetně nákladů na telefonické, písemné a faxové upomínky.

Fakturační údaje

  • INTELECTA TEAM s.r.o., IČ: 048 10 171, Podvinný mlýn 2283/18, 190 00 Praha 9
  • Doručovací adresa: Náchodská 222a, 193 00 Praha 9
  • Společnost není plátcem DPH
  • Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., bankovní účet číslo: 409 214 6389 / 0800

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.